Privacy statement Windpark De Rietvelden

Als initiatiefnemers van Windpark De Rietvelden vinden wij het belangrijk om de omgeving en andere geïnteresseerden op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom de windmolen. Van iedereen die zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en excursies verzamelen wij persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met uw persoonlijke gegevens. In deze privacyverklaring lichten wij toe welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, waarvoor deze worden gebruikt en wat uw rechten zijn.

Welke persoonsgegevens van u slaan wij op?
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief over deze windmolen, dan slaan wij alleen uw e-mailadres op in onze database. Andere persoonsgegevens vragen wij niet van u bij het aanmelden voor deze nieuwsbrief en verzamelen wij ook niet actief.

Als u zich aanmeldt voor een excursie over deze windmolen, dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Met verwerken bedoelen we dat we uw gegevens opslaan in onze database. Deze gegevens gebruiken we bijvoorbeeld om met u te communiceren. Wij kunnen de persoonsgegevens van u verwerken, doordat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aan ons verstrekt.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Naam;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

Organisatie;

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?
Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, voegen wij uw e-mailadres toe aan de verzendlijst voor de nieuwsbrief over deze windmolen. Als wij een nieuwsbrief verspreiden, gebruiken wij deze verzendlijst en krijgt u dus ook per e-mail de nieuwsbrief over deze windmolen.

Als u zich aanmeldt voor een excursie, voegen wij uw persoonsgegevens toe aan de presentielijst voor de excursie over deze windmolen. Wij gebruiken deze presentielijst om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze excursie uit te kunnen voeren.

Wat betekent ‘op de hoogte houden over dit windpark’?
Wij willen de omgeving en andere geïnteresseerden zoveel mogelijk op de hoogte houden over de ontwikkelingen over deze windmolen. Dat betekent dat wij nieuwsbrieven versturen over de ontwikkeling van de windmolen, de bouw van de windmolen, de exploitatie en het beheer van de windmolen en de sloop van de windmolen. Daarnaast versturen wij nieuwsbrieven over de (financiële) participatiemogelijkheden voor de omgeving en andere betrokkenen in de windmolen. Dit kan bijvoorbeeld een nieuwsbrief zijn waarin wordt gemeld dat via een energiecoöperatie mogelijk is om te participeren in de windmolen en dat daar informatie over wordt gegeven. Dit kan bijvoorbeeld ook betekenen dat via de nieuwsbrief een prospectus wordt gedeeld over financiële participatie via de coöperatie. Een andere mogelijkheid is dat er via de nieuwsbrief aanbiedingen worden gedaan voor obligaties in de windmolen of dat informatie over een gebieds-, omgevings- of ander soortgelijk fonds wordt gedeeld. De nieuwsbrief heeft altijd betrekking op deze windmolen.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij bewaren uw e-mailadres voor het inschrijven van de nieuwsbrief tot het moment dat u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief. Het is mogelijk dat deze windmolen aan het einde van de technische levensduur komt, de windmolen word gesloopt en dat er een nieuwe windmolen voor in de plaats komt in hetzelfde gebied. Ook in een dergelijk scenario willen wij de omgeving en andere geïnteresseerden op de hoogte houden. Daarom bewaren wij uw e-mailadres tot het moment dat u zich uitschrijft.

Bent u aangemeld voor een excursie? Dan verwijderen wij uw gegevens 3 maanden na de datum waarop de excursie heeft plaats gevonden. Of als u eerder aangeeft dat wij niet langer over uw persoonsgegevens mogen beschikken.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?
Wij nemen de passende maatregelen om verlies, misbruik, onbevoegde toegang, ongeoorloofde wijziging en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd systeem waar alleen medewerkers die betrokken zijn bij deze windmolen bij kunnen.

Delen wij uw persoonsgegevens met anderen?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan anderen.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens uit onze database laten verwijderen?
Als u zich uitschrijft voor onze nieuwsbrieven, worden uw persoonsgegevens uit onze database verwijderd. U kunt zich uitschrijven via de link onderaan in de nieuwsbrief. 

U kunt een verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens voor het aanmelden van een excursie sturen naar info@windparkderietvelden.nl

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u altijd contact opnemen via info@windparkderietvelden.nl