Waar staan we nu

Laatste update: 28 januari 2019

Besluitvorming door gemeenteraad
Op 29 maart 2017 besloot het college van Burgemeester en Wethouders een voorstel te doen aan de gemeenteraad over Windpark De Rietvelden. Een meerderheid van de gemeenteraad – 28 stemmen vóór en 10 stemmen tegen - stemde op 9 mei 2017 in met dit voorstel. De gemeenteraad gaf daarmee aan geen bezwaar te hebben tegen het windpark.
De complete vergadering van de gemeenteraad van 9 mei is hier terug te kijken. Daar vindt u ook alle officiële stukken behorende bij het besluit. Een korte video (circa twee minuten) die de vergadering van 9 mei samenvat, kunt u hier zien.  

Omgevingsvergunning verleend, beroepschriften ingediend
Het was vervolgens aan de gemeente 's-Hertogenbosch om te besluiten over de aangevraagde omgevingsvergunning voor het windpark. Duurzaam energiebedrijf Raedthuys Pure Energie heeft de vergunning voor het windpark aangevraagd bij de gemeente. De gemeente heeft deze vergunning verleend.

Voorafgaand aan het verlenen van de vergunning is een ontwerp-beschikking opgesteld. Deze lag vanaf 12 juni 2017 tot en met 24 juli 2017 ter inzage. Iedereen die wilde, kon in deze periode met een zienswijze hierop reageren. De gemeente heeft de binnengekomen zienswijzen betrokken bij de besluitvorming over de vergunning. De gemeente beantwoordt de zienswijzen in de definitieve beschikking. Ze heeft besloten de omgevingsvergunning voor het windpark te verlenen.

De aanvraag, de definitieve beschikking voor de omgevingsvergunning en de bijlagen lagen vanaf maandag 2 oktober 2017 tot en met 12 november 2017 ter inzage. Klik hier om op de website van de gemeente ’s-Hertogenbosch daar meer over te lezen. In deze periode kon beroep worden ingesteld tegen de definitieve beschikking. Er zijn 7 beroepschriften ingediend. Deze werden behandeld tijdens de zitting van de rechtbank Oost-Brabant op 23 januari 2018.

Uitspraak rechtbank Oost-Brabant van 5 maart 2018
De rechtbank Oost-Brabant heeft in de uitspraak van 5 maart 2018 een beroepsgrond tegen de omgevingsvergunning van Windpark De Rietvelden gegrond verklaard. Klik hier voor een nieuwsbericht van de rechtbank hierover. De volledige uitspraak kunt u hier lezen.
De rechtbank stelt dat windmolen 4 niet behoort tot het cluster van windmolens op een bedrijventerrein. Dat is de windmolen aan de Gemaalweg die het dichtstbij de reeds bestaande windmolen Treurenburg staat. Zie ook deze plattegrond van het windpark. Het beleid van de provincie Noord-Brabant is dat windmolens in een cluster bij elkaar moeten staan op of direct aansluitend aan een bedrijventerrein. In een brief heeft de provincie aangegeven dat Windpark De Rietvelden – inclusief windmolen 4 – en de bestaande windmolen Treurenburg een samenhangend cluster van vijf turbines vormen. De rechtbank deelt deze mening niet. De rechtbank heeft daarom een streep gezet door windmolen 4. Windmolens 1, 2 en 3 mogen van de rechtbank wel worden gebouwd. Lees meer over deze uitspraak van de rechtbank in dit nieuwsbericht.

Hoger beroep bij Raad van State 
Raedthuys Pure Energie heeft besloten in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant over de omgevingsvergunning. Er is op 3 april 2019 een zitting bij de Raad van State vanwege het hoger beroep. De uitspraak volgt in principe binnen zes weken na de zitting. Deze termijn kan nog wel worden verlengd door de Raad van State. Lees meer hierover in dit nieuwsbericht. Aanmelden voor de nieuwsbrief van Windpark De Rietvelden kan hier.

Ontheffing Wet natuurbescherming
Verder besloten Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant op 1 augustus 2017 een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming te verlenen voor het windpark. Daar leest u meer over in deze nieuwsbrief. De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken van de verleende ontheffing van de Wet natuurbescherming lagen zes weken ter inzage. Er konden in deze periode bezwaren worden ingediend tegen deze ontheffing en deze zijn ook ingediend.

Op 20 november 2017 zijn deze bezwaren behandeld tijdens een hoorzitting van de hoor- en adviescommissie van de provincie. GS hebben vervolgens de bezwaren ongegrond verklaard. Tegen dit besluit van GS is beroep ingesteld bij de rechtbank Oost-Brabant. In de uitspraak van 21 december 2018 oordeelde de rechtbank dat het beroep niet-ontvankelijk is. Meer daarover leest u in dit nieuwsbericht.

Mede-eigenaar van coöperatieve windmolen 
Door één of meerdere Bossche Windmolen Delen (BWD's) te kopen, kunnen inwoners, verenigingen en kleine bedrijven uit 's-Hertogenbosch mede-eigenaar worden van de coöperatieve windmolen. Deze windmolen is onderdeel van Windpark De Rietvelden. Meer informatie staat op de website van coöperatie Bossche Windmolen West. Via die website kunnen ook BWD's worden aangeschaft.

Werkgroep Omgeving Windmolens
Verder wordt er een Werkgroep Omgeving Windmolens opgezet. In deze werkgroep wordt met de omgeving besproken hoe het gebiedsfonds wordt ingericht. Op 27 september 2017 is er een eerste bijeenkomst geweest van deze werkgroep. Een verslag van deze eerste bijeenkomst staat op deze webpagina.

© Windpark De Rietvelden